T-25 UD
可伸缩作用杆T25 UD
"

导轨间距: 从600到3000毫米

(从其他距离联系我们)安全开关(可选择的)同下列产品一起使用:

  • ASG - 100 UD

  • ASG - 120 UD

  • ASG - 121 UD

  • ASG - 65 UD

  • ASG - 221 UD


;T-25v2 / T-25 UD
《操作和维护说明》

见视频: Examples of use of our products (2D)
 Dynatech
皮纳德埃夫罗区, C.p-9.50750区域,萨拉戈萨-西班牙
© 2005 -2022 Dynatech 法律方面