ASG - 221
带 T-25v2的渐进式安全钳 ASG-221
"

作用:

  • 向下导轨式:


  • 经机加工的

  • 干的最小夹持宽度: 25毫米

容许导轨厚度: 从 7到16毫米P+Q最小 = 754千克 (-7, 5%)

P+Q最大 = 3284千克最小脱扣速度 = 2, 33米/秒

最大脱扣速度 = 3, 9米/秒
《操作和维护说明》

见视频: Examples of use of our products (2D)
 Dynatech
皮纳德埃夫罗区, C.p-9.50750区域,萨拉戈萨-西班牙
© 2005 -2023 Dynatech 法律方面